header left
header left mirrored

pinyin

.


PINYIN

a ai an ang ao
ba bai ban bang bao
  bei ben beng  
bi   bian   biao
  bie bin bing bo
bu        
ca cai can cang cao
ce   cen ceng  
cha chai chan chang chao
che   chen cheng  
chi     chong chou
chua chuai chuan chuang  
chu chui chun   chuo
ci     cong cou
cu   cuan    
  cui cun   cuo
da dai dan dang dao
de dei den deng  
di   dian   diao
  die   ding diu
      dong dou
du   duan    
  dui dun   duo
e ei en   er
fa   fan fang fo
  fei fen feng fou
fu        
ga gai gan gang gao
ge gei gen geng  
      gong gou
gua guai guan guang gu
  gui gun   guo
ha hai han hang hao
he hei hen heng  
      hong hou
hua huai huan huang hu
  hui hun   huo
ji jia jian jiang jiao
  jie jin jing  
    jun jiong jiu
  jue juan   ju
ka kai kan kang kao
ke   ken keng  
      kong kou
kua kuai kuan kuang ku
  kui kun   kuo
la lai lan lang lao
le lei   leng  
li lia lian liang liao
  lie lin ling liu
      long lou
lu lue luan   lu
    lun   luo
ma mai man mang mao
  mei men meng  
mi   min ming miu
  mie mian   miao
mo mou     mu
na nai nan nang nao
ne nei nen neng  
ni   nin ning niu
  nie nian niang niao
nu     nong nou
nue nu nuan   nuo
o       ou
pa pai pan pang pao
  pei pen peng  
pi   pin ping  
  pie pian   piao
po       pou
        pu
qi qia qian qiang qiao
  qie qin qing qiu
qu que qun qiong  
    quan    
    ran rang rao
re   ren reng  
ri   ruan rong rou
ru rui run   ruo
sa sai san sang sao
se   sen seng  
sha shai shan shang shao
she shei shen sheng  
shua shuai shuan shuang shu
shi shui shun   shuo
si sui sun song suo
    suan   sou
        su
        shou
ta tai tan tang tao
te     teng  
ti tie tian ting tiao
tu tui tun tong tou
    tuan   tuo
wa wai wan wang  
wo wei wen weng wu
xi xia xian xiang xiao
  xie xin xing xiu
xu   xun xiong  
  xue xuan    
ya   yan yang yao
yi ye yin ying yo
  yue yun yong you
yu   yuan    
za zai zan zang zao
ze zei zen zeng  
zha zhai zhan zhang zhao
zhe zhei zhen zheng  
zhu zhui zhun zhong zhuo
zu zui zun zong zuo
zhua zhuai zhuan zhuang  
zi   zuan   zou
zhi       zhou

"- ", (, " " 1992).

Top
 
 

, , . , ,
.

   "ABIRUS" Project All rights reserved
@Mail.ru Rambler's Top100